แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้นป1-2

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 – 2
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
เรื่อง ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คาบ

สาระสำคัญ การรู้จักส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานของการเรียน
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
จุดประสงค์ปลายทาง รู้และเข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์นำทาง 1. รู้จักส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัสสำเร็จรูป " bccloader" ได้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ boot เครื่องได้
เนื้อหา ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ครูบรรยายและสาธิตเรื่องระบบของคอมพิวเตอร์ดังนี้
ระบบ คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. Hardware คือตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ ชึ่งแบ่งออกเป็น
1.1 หน่วยรับข้อมูล
1.2 หน่วยประมวลผลกลาง
1.3 หน่วยความจำ
1.4 หน่วยแสดงผลลัพธ์
2. Software คือส่วนที่เป็นคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ
2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
3. Peopleware คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
3.1 ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3.2 ผู้เขียนโปรแกรม
3.3 ผู้ใช้โปรแกรม
2. สาธิตการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และปล่อยให้เครื่อง boot จนกระทั่งหยุดอยู่ที่หน้าจอปกติแล้วสอนให้นักเรียนออกจากระบบโดยการคลิกที่ปุ่ม เริ่ม start จะปรากฎกลุ่มงานให้เลือก เลือก turn off computer เลือกตัวเลือกที่ต้องการ เลือกปุ่ม turn off

3.ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงในการเปิด - ปิดเครื่อง
4.ครูแนะนำโปรแกรม" bccloader"
สื่อและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการสอน
การวัดผลและประเมินผล
จุดประสงค์นำทาง
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
รู้ส่วนประกอบและการทำงานของคอมฯ ได้อย่างน้อย 3 อย่าง

การสนทนา ซักถาม

แบบสอบถาม
ระดับ 1 บอกได้ 1 อย่าง
ระดับ 2 บอกได้ 2 อย่างระดับ 3 บอกได้ 3 อย่างระดับ 4 บอกได้ 3 อย่างและ Boot เครื่องได้
สามารถ Boot เครื่องได้
การปฏิบัติ
การสังเกต
บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………
(นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 6 พฤษจิกายน พ.ศ. 2552แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 – 4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในวงการต่างๆ จำนวน 2 คาบ

สาระสำคัญ การบูทเครื่องเป็นการเตรียมพร้อมของคอมพิวเตอร์ที่จะทำงานต่อไป
จุดประสงค์ปลายทาง มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
จุดประสงค์นำทาง 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัสสำเร็จรูป " bccloader"ได้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ boot เครื่องได้
3. เพื่อให้นักเรียนบอกส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ในวงการต่างๆได้
เนื้อหา ส่วนประกอบ การทำงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ในวงการต่างๆ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ครูบรรยายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ในวงการต่างๆ เช่น
1. ในสถานศึกษา
2. ในงานวิศวกรรม
3. ในงานธนาคาร
4. ในวงการแพทย์
5. ในการคมนาคม
6. ในงานอุตสาหกรรม
ครูทบทวนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และปล่อยให้เครื่อง boot จนกระทั่งหยุดอยู่ที่หน้าจอปกติแล้วสอนให้นักเรียนออกจากระบบโดยการคลิกที่ปุ่ม เริ่ม start จะปรากฎกลุ่มงานให้เลือก เลือก turn off computer เลือกตัวเลือกที่ต้องการ เลือกปุ่ม turn off
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงในการเปิด - ปิดเครื่อง
ครูแนะนำโปรแกรม " bccloader"
ให้นักเรียนฝึกพิมพ์ดีดภาษาไทย
สื่อและอุปกรณ์ ใบความรู้เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์

การวัดผลและประเมินผล
จุดประสงค์นำทาง
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
รู้ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ในวงการต่างๆได้อย่างน้อย 4 อย่าง

การสนทนา ซักถาม

สอบถาม
ระดับ 1 บอกได้ 1 อย่าง
ระดับ 2 บอกได้ 2 อย่างระดับ 3 บอกได้ 3 อย่างระดับ 4 บอกได้ 4 อย่างและ Boot เครื่องได้
สามารถ Boot เครื่องได้
การปฏิบัติ
การสังเกต
บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………
(นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 20 พฤษจิกายน พ.ศ. 2552


แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สัปดาห์ที่ 5 – 6
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
เรื่อง ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมวินโดวส์ จำนวน 2 คาบ

สาระสำคัญ การเข้า - ออกโปรแกรมวินโดวส์ให้ถูกต้องจะเป็นการรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน
ได้ยาวนาน
จุดประสงค์ปลายทาง รู้จักและเข้าใจลักษณะทั่วไปของโปรแกรมวินโดวส์
จุดประสงค์นำทาง 1. บอกลักษณะทั่วไปของโปรแกรมวินโดวส์ได้
2. บอกวิธีเข้าและออกจากโปรแกรมวินโดวส์ได้
3. รู้จักการใช้เมาส์แบบต่างๆ
4. ฝึกพิมพ์สัมผัส " bccloader"ได้
เนื้อหา ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมวินโดวส์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูบรรยายและสาธิตให้นักเรียนเข้าใจลักษณะทั่วไปของโปรแกรมวินโดวส์ดังนี้
โปรแกรมวินโดว์เป็นโปรแกรมจัดระบบงานที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยรูปภาพ เป็นตัวจัดการสภาพแวดล้อมที่วิ่งบน DOS โดยใช้ ICON แทนสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น file , directory , หรือโปรแกรมต่างๆ วินโดวส์มีความสามารถทำงานได้หลายๆ จอพร้อมกัน การโอนข้อมูลทำได้โดยผ่าน clipoard
2. ครูบรรยายและสาธิตวิธีเข้าสู่และออกจากโปรแกรมวินโดวส์
เปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จะเข้าสู่วินโดวส์ เอง
ครูบรรยายส่วนต่างๆ เช่น เดสก์ทอป ,ไอคอน , แถบงาน , กรอบต้อนรับ ฯลฯ
ครูสาธิตการใช้เมาส์ เช่น การคลิก การคลิกขวา การลาก การดับเบิ้ลคลิก
ให้นักเรียนฝึกการใช้เมาส์
ให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โปรแกรมวินโดวส์
ให้นักเรียนแข่งขันฝึกพิมพ์สัมผัส " bccloader"

สื่อและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการเรียน
การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์นำทาง
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
บอกวิธีเข้าและออกโปรแกรมวินโดวส์
การสนทนา ซักถาม
แบบสอบถาม
ระดับ 1 บอกวิธีการได้
ระดับ 2 บอก ใช้เมาส์ได้
ระดับ 3 บอก ใช้เมาส์ได้คล่อง
ระดับ 4 บอก ใช้เมาส์ได้คล่องและถูกต้อง
บอกวิธีการใช้เมาส์
การสนทนา ซักถาม
แบบสอบถาม
ใช้เมาส์ได้ถูกต้อง
การปฏิบัติ
การสังเกต

บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………
(นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 27 พฤษจิกายน พ.ศ. 2552แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สัปดาห์ที่ 7 – 8
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
เรื่อง วิธีย่อ , ขยาย , ย้ายวินโดวส์ วิธีใช้ Scroll Bar จำนวน 2 คาบ

สาระสำคัญ การย่อ - ขยาย การย้ายวินโดวส์ จะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น
จุดประสงค์ปลายทาง รู้จักและเข้าใจลักษณะทั่วไปของโปรแกรมวินโดวส์
จุดประสงค์นำทาง 1. บอกและปฏิบัติวิธีย่อและขยายวินโดวส์
2. บอกและปฏิบัติวิธีการย้ายวินโดวส์
3. บอกและปฏิบัติวิธีใช้ Scroll Bar
4. ฝึกพิมพ์สัมผัส " bccloader" ได้
เนื้อหา การย่อ ขยาย การย้าย วินโดวส์ การใช้ Scroll Bar
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูบรรยายและสาธิตวิธีย่อและขยายวินโดวส์ โดยการใช้ปุ่ม ลดขนาด ปุ่มขยายเต็มจอ ปุ่มปิดโปรแกรม และการใช้แถบเลื่อน โดยแสดงให้นักเรียนเห็นลักษณะการทำงานของแต่ละปุ่มเมื่อนำเมาส์ไปกดที่ปุ่มนั้น
ให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โปรแกรมวินโดวส์
ให้นักเรียนฝึกใช้ปุ่มต่าง ๆ จนคล่อง
ให้นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัส " bccloader"

สื่อและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์นำทาง
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
บอกและปฏิบัติวิธีย่อและขยายวินโดวส์
การปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต
ระดับ 1 บอกวิธีการได้
ระดับ 2 บอก ปฏิบัติได้
ระดับ 3 บอก ปฏิบัติได้คล่อง
ระดับ 4 บอก ปฏิบัติได้คล่องและถูกต้อง
บอกและปฏิบัติวิธีการย้ายวินโดวส์
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต
บอกและปฏิบัติวิธีใช้ Scroll Bar
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต


บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………
(นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สัปดาห์ที่ 9 – 10
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint จำนวน 2 คาบ

สาระสำคัญ การเรียนรู้หน้าต่างในโปรแกรม Paint จนคล่องแล้วจะสามารถนำความรู้ไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ บนวินโดวส์ได้
จุดประสงค์ปลายทาง ใช้โปรแกรม Paint วาดรูปได้
จุดประสงค์นำทาง 1. รู้จักและใช้ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint
2. รู้จักใช้แป้นพิมพ์กับโปรแกรม Paint
3. รู้จักการใช้เมนู File ในโปรแกรม Paint
4. รู้วิธีวาดภาพ Freehand ด้วยโปรแกรม Paint
เนื้อหา การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
กิจกรรมการเรียนการสอน
ครูแนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม Paint โดยให้นักเรียนเรียกโปรแกรม Paint ซึ่งอยู่ใน Accessories ออกมา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม Paint
ขณะที่อธิบายหน้าที่ของเครื่องมือแต่ละชิ้น ให้นักเรียนปฏิบัติตามไปด้วย หลังจากนั้นจึงแนะนำกระบะสีซึ่งปรากฎอยู่ส่วนล่างของหน้าจอ สอนให้นักเรียนเรียกสีออกมาใช้งาน
แนะนำการใช้เมนู File ในโปรแกรม Paint ครูสาธิตโดยให้นักเรียนเลื่อนเมาส์ ไปที่เมนู File คลิก 1 ที จะเกิดแถบเมนูย่อยขึ้นมา
ครูแนะนำคำสั่งแต่ละตัวพร้อมกับให้นักเรียนคลิกตามไปด้วย
ครูอธิบายส่วนประกอบของแป้นพิมพ์และวิธีใช้แป้นพิมพ์กับโปรแกรม Paint
ครูแนะนำปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์โดยเน้นที่ปุ่มต่อไปนี้
ปุ่มลูกศร 4 ปุ่ม ปุ่มยกแคร่ ปุ่มเลื่อนบรรทัด Space Bar ปุ่ม Caps Lock ปุ่ม Back space ปุ่ม Delete

สื่อและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
การวัดและประเมินผล

ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามใบงานทและใช้ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint
ซักถาม
แบบสอบถาม , สังเกต
ระดับ 1 ปฏิบัติได้ 1
จุดประสงค์
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 2
จุดประสงค์
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 3
จุดประสงค์
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ 4
จุดประสงค์
รู้จักใช้แป้นพิมพ์กับโปรแกรม Paint
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต
รู้จักการใช้เมนู File ในโปรแกรม Paint
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต
รู้วิธีวาดภาพ Freehand ด้วยโปรแกรม Paint
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต

บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………
(นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552


แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สัปดาห์ที่ 11 – 12
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์ของโปรแกรม Paint จำนวน 2 คาบ

สาระสำคัญ การเรียนรู้หน้าต่างในโปรแกรม Paint จนคล่องแล้วจะสามารถนำความรู้ไปใช้กับ
โปรแกรมอื่นๆ บนวินโดวส์ได้
จุดประสงค์ปลายทาง ปฏิบัติงานอย่างชำนาญและสร้างสรรค์
จุดประสงค์นำทาง 1. รู้วิธีเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 2. รู้วิธีเลือกความหนาของเส้น
3. รู้วิธีเลือกสี 4. รู้วิธีใช้อุปกรณ์ตัด
5. รู้วิธีใช้เมนู Pick
เนื้อหา การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูทบทวนวิธีเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการเรียกชื่ออุปกรณ์แล้ให้นักเรียนเรียกอุปกรณ์นั้นๆ ออกมาแสดงให้เห็นบนหน้าจอ พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม Paint
2. ครูบรรยายและสาธิตวิธีเลือกความหนาของเส้น โดยการกำหนดขนาดเส้นตั้งแต่บางสุดจนหนาสุด ให้นักเรียนเมาส์ไปชี้ที่ขนาดเส้นที่ต้องการแล้วคลิกเมาส์ 1 ครั้งขณะที่
3. ครูบรรยายและสาธิตวิธีเลือกสีจากจานสีตามขั้นตอนดังนี้
ให้นักเรียนนำเมาส์ไปชี้ที่สีที่ต้องการ คลิกเมาส์ด้านซ้ายให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น เปลี่ยนสีใหม่ปฏิบัติซ้ำขั้นตอนเดิม ทำอย่างนี้หลาย ๆ ครั้งถามนักเรียนว่าสีส่วนไหนเปลี่ยน (สีขอบ) ให้นักเรียนฝึกเปลี่ยนสีขอบหลาย ๆ ครั้ง แล้วให้สลับเปลี่ยนสีรูปและสีขอบ จนนักเรียนสามารถเปลี่ยนสีภาพและสีขอบได้อย่างคล่องแคล่ว
4. ครูบรรยายและสาธิตวิธีใช้กรรไกรตัดภาพ ครูให้นักเรียนวาดรูปวงกลม 2 - 3 รูปที่มีขนาดต่างกัน แล้วให้นักเรียนทดลองใช้กรรไกรทั้ง 2 อัน คือตัดเป็นกรอบสี่เหลี่ยม และตัดภาพโดยอิสระ
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ให้นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัส
สื่อและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โปรแกรม Paint
การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์นำทาง
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
รู้วิธีเลือกความหนา
ของเส้น
ซักถาม
แบบสอบถาม
ระดับ 1 ปฏิบัติได้ 1
จุดประสงค์
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 2
จุดประสงค์
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 3
จุดประสงค์
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ 4
จุดประสงค์
รู้วิธีเลือกสี
ซักถาม
แบบสอบถาม
รู้วิธีใช้อุปกรณ์ตัด
ซักถาม
แบบสอบถาม
รู้วิธีใช้เมนู Pick
ซักถาม
แบบสอบถาม

บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………
(นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 สัปดาห์ที่ 13 – 14
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
เรื่อง การใช้กระป๋องสีและการลบพื้นที่ของโปรแกรม Paint จำนวน 2 คาบ

สาระสำคัญ การเรียนรู้หน้าต่างในโปรแกรม Paint จนคล่องแล้วจะสามารถนำความรู้ไปใช้กับ
โปรแกรมอื่นๆ บนวินโดวส์ได้
จุดประสงค์ปลายทาง ปฏิบัติงานอย่างชำนาญและสร้างสรรค์
จุดประสงค์นำทาง 1. รู้จักการใช้กระป๋องสีสเปรย์ 2. รู้วิธีเพิ่มข้อความลงในรูป
3. รู้วิธีลบพื้นที่และลบเฉพาะสี 4. รู้วิธีใช้ลูกกลิ้งทาสีใส่สีรูปและสีพื้น
เนื้อหา การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีใช้กระป๋องสเปรย์ ตกแต่งให้รูปมีแสงเงาและความหนักเบาแล้วให้นักเรียนฝึกการใช้กระป๋องสเปรย์
2. ครูอธิบายและสาธิตวิธีเพิ่มข้อความลงในรูปด้วยการพิมพ์และการเขียน ครูให้นักเรียนวาดรูปลูกโป่ง 1 ลูก แล้วใช้เทคนิค Pick สร้างลูกโปร่งที่มีขนาดต่าง ๆ กันหลาย ๆ รูป ให้นักเรียนเขียนข้อความลงในลูกโป่งบางลูก และพิมพ์ข้อความลงบนบางลูกด้วยการคลิกที่ abc แล้วนำเมาส์ไปวางไว้ ณ บริเวณที่ต้องการพิมพ์ข้อความ พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวอักษรให้ใช้เทคนิค Text ซึ่งสามารถทำตัวอักษรให้หนา เอียง หรือขีดเส้นใต้ เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร หรือขนาดตัวอักษรตามที่ต้องการ
3. ครูอธิบายและสาธิตวิธีลบพื้นที่และลบเฉพาะสี ให้นักเรียนเรียกภาพที่นักเรียนจัดเก็บไว้แล้วขึ้นมา 1 ภาพ ใช้ยางลบก้อนขวามือลบบริเวณที่ไม่ต้องการออก จะเห็นว่าสามารถลบออกได้สะอาดไม่ว่าบริเวณนั้นจะเป็นสีอะไร การลบเฉพาะสีให้นักเรียนเลือกสีที่ต้องการลบ จะเห็นว่าสีที่ลบคือสีที่กำหนดเท่านั้น แต่ถ้าสีนั้นเป็นสีผสมส่วนที่ถูกลบคือแม่สีจะเหลือสีผสมเอาไว้
ให้นักเรียนฝึกลบพื้นที่และลบเฉพาะสี หลาย ๆ ครั้งจนชำนาญ
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ให้นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัส
สื่อและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โปรแกรม Paintการวัดและประเมินผล
จุดประสงค์นำทาง
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
รู้จักการใช้กระป๋องสีสเปรย์
ซักถาม
แบบสอบถาม , สังเกต
ระดับ 1 ปฏิบัติได้ 1
จุดประสงค์
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 2
จุดประสงค์
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 3
จุดประสงค์
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ 4
จุดประสงค์
รู้วิธีเพิ่มข้อความลงในรูป
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต
รู้วิธีลบพื้นที่และลบเฉพาะสี
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต
รู้วิธีใช้ลูกกลิ้งทาสีใส่สีรูปและสีพื้น
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต

บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………
(นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 สัปดาห์ที่ 15 – 16
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
เรื่อง การใช้แปรงทาสีและการวาดเส้นของโปรแกรม Paint จำนวน 2 คาบ

สาระสำคัญ การเรียนรู้หน้าต่างในโปรแกรม Paint จนคล่องแล้วจะสามารถนำความรู้ไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ บนวินโดวส์ได้
จุดประสงค์ปลายทาง ปฏิบัติงานอย่างชำนาญและสร้างสรรค์
จุดประสงค์นำทาง 1. รู้วิธีใช้แปรงทาสี 2. รู้วิธีวาดเส้น
3. รู้วิธีวาดรูปเรขาคณิต 4. รู้วิธีจัดเก็บภาพและสั่งพิมพ์
เนื้อหา การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีใช้แปรงทาสีซึ่งเป็นหัวใจของการวาดภาพ แปรงทาสีทำหน้าที่เช่นเดียวกับดินสอจะใช้มากถ้านักเรียนวากภาพ Freehand ซึ่งจะใช้ร่างภาพให้สมบูรณ์ก่อนที่จะลงสีภาพ
ถ้าเป็นการวาดภาพด้วยดินสอผู้วาดมักเลือกขนาดความดำของไส้ดินสอตามจำนวน B เช่น HB เป็นดินสอที่มีไส้แข็งและดำน้อยที่สุด 2B เป็นดินสอที่มีไส้อ่อนและมีความดำมากขึ้น การใช้แปรงทาสีก็สามารถเลือกขนาดความใหญ่ของไส้ดินสอได้ด้วยการเลือกตรงความหนาเส้น
2. ครูอธิบายและสาธิตวิธีวาดภาพด้วยเส้นพร้อมกับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ โปรแกรม Paint กำหนดเส้นไว้ดังนี้ เส้นโค้ง เส้นตรง
3. ครูอธิบายและสาธิตวิธีวาดรูปเรขาคณิตพร้อมกับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ โปรแกรม Paint ให้รูปเรขาคณิตสำเร็จรูปมา 3 รูปแต่ 6 แบบ คือ รูปสีเหลี่ยมมี 2 แบบ คือ สี่เหลี่ยมกรอบนอกเป็นสีและสี่เหลี่ยมทึบ สี่เหลี่ยมปลายมน 2 แบบ คือ กรอบนอกเป็นสีและทึบ วงกลมซึ่งสามารถทำเป็นวงรีได้แล้วแต่ลักษณะการดึงรูป 2 แบบ คือ กรอบนอกเป็นสีและทึบ วิธีวาดรูปเรขาคณิตให้ใช้เมาส์คลิกที่รูปเรขาคณิตนั้นๆ แล้ววางเมาส์ ณ บริเวณที่ต้องการ คลิกแล้วลากเม้าส์ตามแนวเส้นทแยงมุม เมื่อได้รูปที่มีขนาดตามต้องการแล้วปล่อยเมาส์ ถ้าต้องการวาดรูปสามเหลี่ยมต้องใช้เส้นต่อเนื่องซึ่งปรากฏอยู่ใต้รูปวงกลม
4. จัดเก็บและสั่งพิมพ์ ทำได้ 2 วิธี
4.1 การจัดเก็บภาพเป็นครั้งแรก
4.2 การจัดเก็บภาพจาก File ที่เคยจัดเก็บมาแล้ว
ให้นักเรียนฝึกจัดเก็บภาพทั้ง 2 แบบ
ครูอธิบายและสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพและให้นักเรียนฝึกสั่งพิมพ์ภาพ
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ให้นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัส
สื่อและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
การวัดผลและประเมินผล
จุดประสงค์นำทาง
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
รู้วิธีใช้แปรงทาสี
ซักถาม
แบบสอบถาม , สังเกต
ระดับ 1 ปฏิบัติได้ 1
จุดประสงค์
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ 2
จุดประสงค์
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ 3
จุดประสงค์
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ 4
จุดประสงค์
รู้วิธีวาดเส้น
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต
รู้วิธีวาดรูปเรขาคณิต
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต
รู้วิธีจัดเก็บภาพและ
สั่งพิมพ์
ซักถาม ปฏิบัติ
แบบสอบถาม , สังเกต
บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………
(นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 สัปดาห์ที่ 17 – 18
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
เรื่อง การวาดภาพ Freehand ผสมกับเครื่องมือโดยมีองค์ จำนวน 2 คาบ

สาระสำคัญ การเรียนรู้หน้าต่างในโปรแกรม Paint จนคล่องแล้วจะสามารถนำความรู้ไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ บนวินโดวส์ได้
จุดประสงค์ปลายทาง ปฏิบัติงานอย่างชำนาญและสร้างสรรค์
จุดประสงค์นำทาง รู้จักเทคนิคการวาดภาพโดยมีองค์ประกอบ หรือทัศนียภาพ
เนื้อหา การวาดภาพ Freehand ผสมกับเครื่องมือโดยมีองค์ประกอบหรือทัศนียภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูอธิบายและสาธิตเทคนิคการวาดภาพโดยมีองค์ประกอบหรือทัศนียภาพ ซึ่งได้แก่การเขียนภาพให้มีความลึก หลักใหญ่อยู่ที่การใช้เส้นดึงสายตาผู้ดูเข้าไปในภาพ
2. ครูจัดเตรียมภาพที่มีองค์ประกอบดังตัวอย่าง ให้นักเรียนเรียกภาพดังกล่าวออกมาตกแต่งรายละเอียดและลงสีให้ดูเหมือนจริง เมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องการตกแต่งรายละเอียดและลงสีภาพที่มีองค์ประกอบแล้วให้นักเรียนฝึกออกแบบภาพที่มีองค์ประกอบบนกระดาษ ตัวอย่างหัวข้อได้แก่ อวกาศ ศูนย์การค้า ทิวทัศน์ เมื่อร่างภาพเสร็จแล้วส่งให้ครูตรวจและให้ความเห็น เมื่อครูเห็นว่าภาพของนักเรียนออกแบบได้เหมาะสมแล้ว ให้นักเรียนคัดลอกภาพร่างนั้นลงบนจอ ขณะที่นักเรียนทำงานครูต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ที่ได้มาแล้วให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
สื่อและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์

การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์นำทาง
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
รู้จักเทคนิคการวาดภาพโดยมีองค์ประกอบ หรือทัศนียภาพ
ซักถาม
แบบสอบถาม , สังเกต
ระดับ 1 ปฏิบัติได้แต่ไม่สวยงาม
ระดับ 2 ปฏิบัติได้พอใช้
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ดี
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ดีมากบันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………
(นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 สัปดาห์ที่ 19 – 20
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
เรื่อง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมวินโดวส์ และโปรแกรม Pain จำนวน 2 คาบ

สาระสำคัญ การเรียนรู้หน้าต่างในโปรแกรม Paint จนคล่องแล้วจะสามารถนำความรู้ไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ บนวินโดวส์ได้
จุดประสงค์ปลายทาง ทดสอบปฏิบัติงานอย่างชำนาญและสร้างสรรค์
จุดประสงค์ปลายทาง 1. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมวินโดวส์เบื้องต้น
2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Paint
3. สอบจับเวลาพิมพ์ดีด
เนื้อหา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมวินโดวส์ และโปรแกรม Paint
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูทดสอบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมวินโดวส์เบื้องต้นได้ 2 รูปแบบ
- ครูทดสอบข้อเขียน โดยครูกำหนดภาพให้นักเรียนเขียนชื่อและการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ
- ครูทดสอบภาคปฏิบัติโดยให้นักเรียนชี้ส่วนประกอบต่างๆของวินโดวส์พร้อมบรรยายการทำงานของแต่ละส่วน
2. ครูทดสอบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Paint ได้ 2 รูปแบบ
- การทดสอบข้อเขียน
- การทดสอบภาคปฏิบัติ
3. ครูสอบจับเวลาพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษโดยกำหนดงานและเวลาให้นักเรียนพิมพ์
สื่อและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์นำทาง
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
เกณฑ์การวัด
ทดสอบข้อเขียน
ทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบ
ทำได้ 50 % ขึ้นไปผ่าน
ทดสอบภาคปฏิบัติโดยให้นักเรียนชี้ส่วนประกอบต่างๆของวินโดวส์
การปฏิบัติ
การสังเกต
ชี้ได้ 5 อย่าง
สอบจับเวลาพิมพ์ดีด
การปฏิบัติ
การสังเกต
พิมพ์ได้ 80 % ขึ้นไป

บันทึกหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………
(นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ